+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych za 2022 rok

cze 26, 2023

Ceny transferowe są istotnym elementem w branży Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL). Odnoszą się one do wartości towarów i usług sprzedawanych między powiązanymi podmiotami, takimi jak spółki w ramach tej samej grupy korporacyjnej. Regulacje dotyczące cen transferowych zostały wprowadzone, aby zapobiegać manipulacjom cenami w celu unikania opodatkowania.

Branża TSL jest szczególnie podatna na kwestie związane z cenami transferowymi, ponieważ często opiera się na złożonych strukturach korporacyjnych i międzynarodowych operacjach. Spółki w branży TSL muszą więc zachować ostrożność, aby dokładnie dokumentować i ustalać ceny transakcji między powiązanymi podmiotami, tak aby odpowiadały one zasadzie pełnej konkurencji. Oznacza to, że ceny powinny odpowiadać tym, które osiągnęłyby niezależne podmioty w podobnych warunkach.

Kluczowym wyzwaniem dla spółek w branży TSL jest dokładne ustalenie, jakie czynniki wpływają na ceny usług logistycznych i transportowych. Te czynniki mogą obejmować koszty operacyjne, takie jak paliwo i utrzymanie floty, koszty pracy, koszty regulacyjne, koszty kapitału, a także elementy związane z ryzykiem, takie jak zmienność cen paliw i ryzyko kursowe.

Spółki TSL muszą również uwzględnić złożoność swojej działalności, w tym różne modele biznesowe, takie jak spedycje, operatorzy logistyczni, przewoźnicy i operatorzy trzeciej strony (3PL). Każdy z tych modeli biznesowych ma swoje unikalne cechy i ryzyka, które muszą być uwzględnione przy ustalaniu cen transferowych.

Do monitorowania i ewentualnej weryfikacji cen transferowych wykorzystywane są różne metody, takie jak metoda cen niezależnych stron (CUP), metoda kosztów plus, metoda ceny odsprzedaży czy metoda transakcyjnego podziału zysków. Każda metoda ma swoje zalety i wady, dlatego firmy muszą dokładnie rozważyć, która metoda będzie najodpowiedniejsza dla ich specyficznej sytuacji.

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni mieć na uwadze również terminy związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz z informowaniem organów o jej sporządzeniu.

Ustawowe limity

Ustawa o podatku dochodowym (zarówno PIT jak i CIT) narzuca progi kwotowe, których przekroczenie obliguje podmiot do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Aktualne progi dokumentacyjne wyglądają następująco:

 • 10 000 000 zł – dla transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – dla transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – dla transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – dla transakcji innej niż powyższe.

W przypadku transakcji z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję progi transakcyjne są nieco inne i wynoszą odpowiednio:

 • 2 500 000 zł – dla transakcji finansowej;
 • 500 000 zł – dla transakcji innych niż finansowa.

Każdorazowo konieczna jest analiza przychodów i kosztów z podmiotami powiązanymi, należy bowiem pamiętać, że limity ustalane są odrębnie dla strony przychodowej i kosztowej dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

Terminy raportowania DCT

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w zakresie cen transferowych są terminy ich sporządzania oraz raportowania. Do cen transferowych za 2022 rok zastosowanie będą miały następujące terminy:

 • do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami;
 • do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C;
 • do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (w przypadku wystąpienia obowiązku).

W praktyce większość podatników będzie miało obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 października 2023 roku, bowiem rok podatkowy pokrywa się u nich z rokiem podatkowym. Należy jednak mieć świadomość, że terminy te – podobnie jak w przypadku składania zeznania rocznego CIT-8 – mogą ulec zmianie. Powyższe są aktualne na dzień dzisiejszy.

Nowe obowiązki

W przypadku dokumentacji za rok 2022 znika obowiązek składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i stosowaniu cen rynkowych. Aktualnie oświadczenie stanowi integralną część TPR-C, którego przekazanie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia. Kolejna związana z tym zmiana jest w zakresie osób upoważnionych do podpisywania informacji o cenach transferowych. Zgodnie z nowymi przepisami są to:

 • osoba fizyczna będąca podmiotem powiązanym, podmiot upoważniony przez przedsiębiorcę zagranicznego, który reprezentuje go na terenie RP,
 • kierownik jednostki (w przypadku, gdy kieruje nią organ wieloosobowy – osoba wchodząca w skład takiego organu, wyznaczona w tym celu)
 • pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Konieczne jest posiadanie przez osobę fizyczną upoważnienie do podpisywania deklaracji i wysyłania ich drogą elektroniczną UPL-1.

Istotną zmianą jest zmiana terminu, w jakim należy złożyć na żądanie organu dokumentację cen transferowych. Do tej pory podmiot miał obowiązek przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, aktualnie jest to 14 dni.

Usunięte zostały przepisy dotyczące konieczności informowania organów o dokonanej korekcie cen transferowych. Dotąd należało dopełnić tego obowiązku w rocznym zeznaniu podatkowym. Aktualnie przepisy w tej kwestii są ustalone na tyle jasno, że nie powinny budzić wątpliwości wśród podatników.

Zmienia się również organ, do którego dokumenty będą składane. Obecnie jest to właściwy naczelnik urzędu skarbowego (dotychczas – Szef Krajowej Administracji Skarbowej). Warto mieć to na uwadze, tak by nie było problemów w momencie złożenia informacji.

Podsumowanie

Ceny transferowe są kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej w branży TSL. Firmy muszą podejść do tego tematu z należytą starannością, aby zapewnić zgodność z przepisami i uniknąć potencjalnych kwestii związanych z podatkami i regulacjami.

Wprowadzone zmiany zdecydowanie należy ocenić pozytywnie. Usunięto część obowiązków, niektóre przepisy zaś zostały doprecyzowane, co znacząco ułatwi przedsiębiorcom realizację ich obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.

Podstawa prawna:

Masz pytania?

Napisz do nas